baner ue

 

ogłoszenie plakat

DANI” Danuta Iwańska-Fulara realizuje projekt pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0156/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie nowej placówki przedszkolnej dla 40 dzieci w tym 5 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie jej funkcjonowania oraz wsparcie kadry nauczycielskiej.
Realizacja celu głównego projektu będzie skutkowała zwiększeniem liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzeniem oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego.

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 r. do 31.07.2021 r.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 

– Dostosowanie i adaptację budynku przedszkola.

 

– Zakup i montaż wyposażenia przedszkola.

 

– Bieżące funkcjonowanie przedszkola.

 

– Realizację dodatkowych 11 zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: język angielski (native speaker), robotyka, zajęcia muzyczne – muzykoterapia, dogoterapia, edukacja przyrodnicza, „Mały chemik” (warsztaty chemiczne), „Mały fizyk” (warsztaty fizyczne), warsztaty bębniarskie, „Zumba” – fitness dla najmłodszych, spotkania z podróżnikiem.

 

– Dodatkowe zajęcia terapeutyczne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (głównie dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym oraz posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania), które będą odbywać się
w 2 gabinetach terapeutycznych. W ramach dodatkowych zajęć terapeutycznych dzieci przez 4 godziny będą pracowały indywidualnie z terapeutą pozostałe godziny będą w integracji z pozostałymi dziećmi pod opieką tzw. nauczycieli „cieni”. Przyporządkowanie dzieci do poszczególnych rodzajów terapii odbędzie na podstawie diagnozy wstępnej związanej z dysfunkcjami dzieci.

 

– W skład zespołu terapeutów będą wchodzili: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI.

– Program wsparcia dla nauczycieli. Tematyka szkoleń dla nauczycieli przewidzianych w ramach projektu:
– Prowadzenie zajęć z dziećmi 3-6 lat według koncepcji pedagogiki Marii Montessori,
– Kompleksowe szkolenie z zakresu budowania u przedszkolaka postaw i umiejętności kluczowych na rynku pracy,
– Trening Umiejętności Społecznych,
– Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy,
– Szkolenie PECS – Poziom 1 oraz Poziom 2,
– Makaton – szkolenie I , II i III stopnia,
– Terapia Ręki – szkolenie trzystopniowe,
– Konferencja Montessori – uczestnictwo 4 nauczycieli w 3-dniowej konferencji Montessori.

 

Dodatkowo oferta Przedszkola zostanie uzupełniona o 4 jednodniowe wycieczki edukacyjne do: Miasteczka Galicyjskiego i skansenu w Nowym Sączu, na Górę Parkowa, do Pijalni wód, deptak oraz muzeum zabawek w Krynicy Zdroju, Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie oraz Kopalni Soli w Wieliczce.

 

Wartość projektu: 2 067 033,42 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 756 972,62 zł

 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie: od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
Termin na złożenie dokumentów: 31.07.2020 r.

 

Kto może być uczestnikiem Projektu:
osoba zamieszkała i/lub pracująca i/lub ucząca się na terenie woj. małopolskiego, dziecko w wieku przedszkolnym (w tym
z niepełnosprawnościami) oraz jego rodzic/opiekun lub kadra ośrodka wychowania przedszkolnego (nauczyciel/nauczycielka) z przedszkola objętego Projektem oraz podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie.

 

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria rekrutacyjne:
Obligatoryjne (spełnienie kryteriów odbywa się na zasadzie 0-1)

– zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) bądź zatrudnienie lub uczenie się na terenie woj. małopolskiego
– wiek dziecka kwalifikujący do uczęszczania do przedszkola
– w przypadku dziecka z niepełnosprawnością orzeczenie lekarskie

Dodatkowe (w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria obligatoryjne, przekraczającej liczbę miejsc w przedszkolu):

– wielodzietność rodziny dziecka (5 pkt.),
– samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (5 pkt.),
– niepełnosprawność dziecka (5 pkt.),
– niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (3 pkt).

 

– W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które uzyskały największą ilością punktów. Do wyczerpania wskaźnika K/M przedstawionego w opisie grupy docelowej oraz ilości przewidzianych do utworzenia miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku tej samej ilości punktów decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

 

– W przypadku gdy po zakończeniu rekrutacji w projekcie pozostaną wolne miejsca zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca – w oparciu o te same kryteria i zasady.

 

– Jeżeli liczba chętnych spełniających wymogi formalne przekroczy liczbę dostępnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

W przypadku rezygnacji uczestnika do projektu będzie przyjmowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

W przypadku gdy w projekcie będą wolne miejsca, a na liście rezerwowej nie będzie chętnych rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco z zachowaniem wszystkich kryteriów wyboru uczestników.

 

– Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu: ul. Wielickiej 57, 30-552 Kraków osobiście, drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną.

 

– Po uprzednim zgłoszeniu możliwy jest odbiór dokumentacji rekrutacyjnej od potencjalnych uczestników, którzy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnoprawnościami nie mogą uczynić tego osobiście.

 

– Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do podpisania Umowy o świadczenie usług w Przedszkolu.

 

Projekt pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0156/19 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 606-920-099


Niepubliczne Przedszkole Montessori „MUSZELKA” z oddziałami integracyjnymi zlokalizowane jest w Krakowie, przy ul. Wielickiej 57. Placówka jest przeznaczona dla dzieci od 2.5 do 6 lat.


Do dyspozycji dzieci są 4 przestronne sale oraz 2 gabinety terapeutyczne i sala do terapii SI dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole jest prowadzone według pedagogiki Montessori. Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Przedszkole jest wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Urzędu Miasta Krakowa.


Poprzez przyjazną atmosferę oraz szeroką gamę zajęć pragniemy zapewnić Państwa pociechom prawidłowy rozwój i wykorzystanie ich indywidualnych talentów. Zapewnimy dzieciom zachowanie swoich praw, dzielenie się obowiązkami, radość i troskę, które będą realizowane w serdecznej, życzliwej atmosferze.

plakat fundusz
miejsce przyjazne rodzinie

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (SI) w ramach projektu pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0156/19.

 

Załączniki:

Zaproszenie do skladania ofert

Zalacznik 1 (oferta)

Zalacznik 2 (oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu)

Zalacznik 3 (oswiadczenie o braku powiazan osobowych lub kapitalowych)

Zalacznik 4 (wzor_umowy)

zawiadomienie_o_wyborze

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę prowadzenia zajęć z robotyki w ramach projektu pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0156/19.

 

Załączniki:

Zaproszenie do skladania ofert

Zalacznik 1 (oferta)

Zalacznik 2 (oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu)

Zalacznik 3 (oswiadczenie o braku powiazan osobowych lub kapitalowych)

Zalacznik 4 (wzor_umowy)

zawiadomienie_o_wyborze

Wirtualny spacer

Kontakt

ul. Wielicka 57,
30-663 Kraków
dyr. mgr Patrycja Deja
730 140 600
NIP: 737 123 85 50
REGON: 492760327
Nr konta: 57 1600 1039 1847 9234 0000 0001
Skip to content