Grzegórzecka

Grzegórzecka 73

„DANI” Danuta Iwańska-Fulara realizuje projekt pn. „Radosne Maluchy w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0030/17 dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie nowej placówki przedszkolnej dla 40 dzieci w tym 6 dzieci z niepłenosprawnościmi oraz zapewnienie jej funkcjonowania oraz wsparcie kadry nauczycielskiej.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 r. do 31.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu zwiększona zostanie ilość miejsc przedszkolnych w Krakowie o 40 nowych miejsc, w tym 6 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
W ramach projektu oprócz zapewnienia dzieciom bieżącej opieki przez nauczycieli zaplanowano:
– Dostosowanie i adaptację budynku przedszkola oraz zakup placu zabaw,
– Zakup i montaż wyposażenia przedszkola,
– Program wsparcia dla nauczycieli, poprzez podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie pedagogiki specjalnej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dziećmi z niepełnosprawnościami.
Projekt przewiduje również rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia terapeutyczne w 2 gabinetach, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (głównie dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym oraz dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania).
Nauczyciele terapeuci część swojego etatu będą pracowali indywidualnie w gabinetach (4 godz.) pozostałe godziny pracy będą w integracji z dziećmi zaburzonymi jako nauczyciele wspomagający tzw. „cienie”.
W skład zespołu terapeutów będą wchodzili:
– oligofrenopedagog,
– logopeda,
– psycholog,
– pedagog,
– terapeuta SI (Integracji Sensorycznej).
Dodatkowo oferta przedszkola zostanie uzupełniona o 5 zajęć dodatkowych
w miesiącu:

– zajęcia z ceramiki,
– zajęcia z edukacji przyrodniczej,
– dogoterapia,
– zajęcia muzyczne – muzykoterapia,
– spotkania z podróżnikiem.
Zajęcia mają na celu wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na najniższym szczeblu edukacji, mają prowadzić do wyrównywania stwierdzonych deficytów w edukacji.

Wartość projektu: 1 346 402,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 144 441,42 zł


Rekrutacja będzie odbywać się w terminie 1-31 sierpnia 2017 r. i przeprowadzona zostanie zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Dokumentami niezbędnymi do złożenia w pierwszym etapie rekrutacji oprócz formularza i oświadczeń, będą również w przypadku dziecka z niepełnosprawnościami, zaświadczenie lekarskie obejmujące co najmniej najważniejsze informacje o stanie zdrowia pacjenta oraz określenie dopuszczalnych form aktywności lub ograniczeń w tym zakresie.

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria rekrutacyjne
1. Obligatoryjne:
a) zamieszkanie bądź zatrudnienie lub uczenie się na terenie woj. Małopolskiego
b) wiek dziecka kwalifikujący do uczęszczania do przedszkola
c) w przypadku dziecka z niepełnosprawnością orzeczenie lekarskie
Spełnienie w/w kryteriów odbywa się na zasadzie 0-1.
2. Dodatkowe (w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria obligatoryjne, przekraczającej liczbę miejsc w przedszkolu):
a) wielodzietność rodziny dziecka (5 pkt.),
b) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (5 pkt.),
c) niepełnosprawność dziecka (5 pkt.).
W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby, które uzyskały największą ilością punktów. Do wyczerpania wskaźnika K/M przedstawionego w opisie grupy docelowej oraz ilości przewidzianych do utworzenia miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami.
W przypadku tej samej ilości punktów decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Projekt pn. „Radosne Maluchy w Krakowie” nr RPMP.10.01.01-12-0030/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 606-920-099

Zapraszamy dzieci w wieku 1-6 lat w godzinach 6:30 – 18:00.

Zespół przedszkolno-żłobkowy „MUSZELKA” jest Niepubliczną Placówką Oświatowo-Wychowawczą, która otwiera swoje podwoje dla dzieci od 1 do 6 roku życia. Placówka zlokalizowana jest w Krakowie na osiedlu Grzegórzki przy ul. Grzegórzeckiej 73.

Naszym celem jest stworzenie kameralnej placówki, o pięknym i przyjaznym dzieciom wnętrzu, gdzie dzieci będą się czuły dobrze i bezpiecznie. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, dla której ta praca jest prawdziwym powołaniem, a dobro dziecko jest dla nich najważniejsze. Do dyspozycji dzieci są 2 przestronne sale, wyposażone w najnowocześniejsze materiały dydaktyczne. Przedszkole jest prowadzone według pedagogiki Montessori. Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

W naszym przedszkolu są prowadzone dwie grupy, 20 i 18 dzieci.

Żłobek stanowią 2 grupy po 12 dzieci. Każdą grupą opiekuje się 2 nauczycieli.

Poprzez przyjazną atmosferę oraz szeroką gamę zajęć pragniemy zapewnić Państwa pociechom prawidłowy rozwój i wykorzystanie ich indywidualnych talentów. Zapewnimy dzieciom zachowanie swoich praw, dzielenie się obowiązkami, radość i troskę, które będą realizowane w serdecznej, życzliwej atmosferze.

Kadra

Dyrekcja oraz kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego wraz z przygotowaniem w zakresie pedagogiki Montessori oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Comments are closed.