Grzegórzecka – żłobek

Grzegórzecka 73

Z dniem 1 stycznia 2020 żłobek został przejety przez Panią Ilonę Szczęch. tel. kontaktowy: 600326175
Zapraszamy dzieci w wieku 1-3 lat w godzinach 6:30 – 18:00.

Niepubliczny Żłobek „MUSZELKA” został utworzony w ramach programu MALUCH dla dzieci pracowników i studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Czesne w roku 2019 wpłacane przez rodziców to 850 zł – pobyt całodniowy, 800 zł – pobyt do 5 godzin. Jest to możliwe dzięki pozyskanym dotacjom z UM Kraków i Programu Maluch + 2019.

Żłobek nasz korzysta z dotacji UM Krakowa. Udzielana dotacja składa się z dwóch odrębnych dofinansowań:
1. Dofinansowania do opieki nad dziećmi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 1,70 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania częśći miesięcznych opłat rodziców za opiekę. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy.
2. Dofinansowania do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (będącymi mieszkańcami Krakowa) objętymi opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w wysokości 2,40 zł za godzinę opieki (godziny liczone według umów zawartych z rodzicami). Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr CXV/3015/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019.
Ponadto zakwalifikowaliśmy się do dotacji z Programu Maluch + .


Stawka wyżywienia to 14 zł/dzień
Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w placówce to 20 zł.

Kontakt:

600326175
iszcz@interia.pl

Comments are closed.